Interni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/05) i člana 32. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, broj: 06-02-34045/16 od 30.11.2016. godine, ministar za boračka pitanja oglašava

INTERNI OGLAS za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Naziv radnog mjesta: VIŠI REFERENT - TEHNIČKI SEKRETAR

NAPOMENA: Pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju samo namještenici koji su već uposleni u organima državne službe.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Interni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Kantona Sarajevo.

Interni oglas je objavljen na Oglasnoj ploči Kantona Sarajevo u petak 07.12.2018. godine i isti dan je objavljen i na web stranici.