Zastupnici usvojili izmjene Zakona o dopunskim pravima boraca

Zastupnici su usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH.

„Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je usklađivanje sa Federalnim zakonom, koji reguliše oblast boračko - invalidske zaštite, ali i poboljšanje važećeg teksta zakona, zbog uočenih nedostataka prilikom njegove primjene“, pojasnio je ministar za boračka pitanja Hajrudin Grabovica.

Pravni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama Ustava Kantona Sarajevo, Federalnog zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i Federalnog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Prije tri godine u novembru mjesecu na snagu je stupio Zakon Federacije BiH o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i njihovih porodica. Njime su, između ostalog, propisane definicije branilaca, dobrovoljaca, organizatora otpora i veterana. Definicije su izmijenjene i Kanton Sarajevo je u obavezi da uskladi Zakon o dopunskim pravim boraca branitelja BiH.

Nakon toga, u augustu prošle godine, stupio je na snagu Federalni zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Ovim Federalnim zakonom propisana su im prava, ali je za neka od njih precizirano da se uvjeti, način i postupak njihovog ostvarivanje uredi kantonalnim propisima, kao što je egzistencijalna naknada za branioce koji nisu obuhvaćeni Federalnim zakonom.

„Od ukupnog broja 87.877 demobiliziranih branilaca sa područja Kantona Sarajevo na evidenciji Službe za zapošljavanje ukupno je 3.953 pripadnika oružanih snaga Republike BiH, mlađih od 57. godina“, naglasio je ministar Grabovica.

Dodao je da pravo na egzistencijalnu naknadu mogu ostvariti, samo ukoliko imaju manje od 57. godina, da su bili pripadnici oružanih snaga RBiH najmanje godinu dana, da su prijavljeni kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godine dana prije podnošenja zahtjeva, te da imaju prebivalište na području Kantona Sarajevo i ne ostvaruju mjesečne prihode veće od 50 posto minimalne penzije isplaćene u decembru 2018.godine, što iznosi 174, 03 KM.

Po njegovim riječima, ovim prijedlogom zakona utvrđuje se visina mjesečnog iznosa novčane egzistencije, a to je 5 KM po mjesecu provedenom u oružanim snagama, što znači da je najmanja naknada 60 KM, a najveća 240 KM. U Budžetu KS za 2020. godinu je planirano 4.210.000 KM, što je prema procijeni dovoljno za ovu namjenu u tekućoj godinu.

„Ukoliko bude trebao veći iznos, promijenit će se koeficijent za obračun, koji će utvrditi Vlada KS kvartalno“, rekao je ministar Grabovica.

Druga značajna izmjena je personalna asistencija za ratne vojne invalide, paraplegičare i sto postotne RVI prve grupe, a kojima je priznato pravo na dodatak, njegu i pomoć drugog lica. Ovo se pravo uređuje u okviru predviđenih sredstava bez potrebe za dodatnim izdvajanjima iz Budžeta. Na primjer, po riječima ministra Grabovice, imamo borca koji je ranjen kad je imao 22 godine i već je 24. godine nepokretan. O njemu brinu majka i sestra, a ovim zakonom će se briga o tim licima tretirati kao zaposlenje.

Treća izmjena tretira se kroz donošenje posebnog propisa Vlade KS o redoslijedu ostvarivanja prava na prioritet pri zapošljavanju. Na Službi za zapošljavanje ima prijavljeno 1.094 djece šehida i poginulih boraca.

Zbog ove činjenice, Vlada Kantona Sarajevo donijet će poseban propis kojim će pri zapošljavanju prioritet imati djeca šehida, poginulih, umrlih boraca. Ukoliko se ove ne bude poštivalo propisane su i kaznene odrede.

Tako je kao jedna od većih izmjena redefinisanje prava na ostvarivanje jednokratne dugoročne beskamatne pozajmice za rješavanje stambenih potreba pravo na subvencioniranje kamata kredita za rješavanje stambenih potreba, te prava na novčanu pozajmicu za otvaranje radnih mjesta i pravo na subvencioniranje kamata kredita za otvaranje radnih mjesta.

Također na inicijativu Saveza dobitnika ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” i “Zlatna policijska značka” Kantona Sarajevo izmijenjen je datum prijave na Kanton za ostvarivanje prava na novčanu pozajmicu i dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba i sada se kao relevantno uzima provedeno vrijeme 10 godina neprekidnog boravka u Kantonu prije dana objave javnog poziva za ostvarivanje ovog prava.