Usvojen Rebalans Budžeta KS za 2020. godinu u iznosu od 1.114.597.584 KM

U nastavku zasjedanja, zastupnici su po hitnoj proceduri, razmatrali Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta KS za 2020. godinu. Nakon višesatne rasprave sa 18 glasova ZA, sat iza ponoći, utvrđen je Rebalans budžeta KS u iznosu od 1.114.597.584 KM. PROTIV ove odluke bilo je 15 zastupnika, dok je jedan bio SUZDRŽAN.

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić je tokom rasprave govoreći o izmjenama Budžeta KS za ovu godinu kazao da su povećana izdvajanja za Ured za borbu protiv korupcije, zbog potrebnog dodatnog zapošljavanja.

Budžet Ureda je povećan za 50.000 KM, a ukupno iznosi 355.000 KM.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić je govorio više o Rebalansu budžeta. Naznačio je da za sada nema smanjenja plaća budžetskih korisnika, kao ni umanjenja socijalnih davanja i boračkih naknada. Kazao je da je u Rebalans ugrađena i egzistencijalna novčana naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina.

Ministar Halebić je istakao kako je zabilježen pad prihoda od oko 107 miliona KM. Najveći pad je zabilježen kod poreza na dobit, na dohodak, kod indirektnih poreza.

„Razloge smanjivanja znamo. Da li će biti smanjenja plaća budžetskim korisnicima, za sada neće. Ako bude potrebe, ovaj rebalans možda i ponovimo. U rebalansu smo očuvali dostignuta prava boračkih kategorija i socijalna davanja, planirana su sredstva za egzistencijalnu naknadu za borce ako se usvoji rebalans. Što se tiče deficita, on je 33 miliona KM“, rekao je ministar Halebić.

Kazao je da su u ovom rebalansu smanjeni putni troškovi sa 608.000 KM na 161.000 KM i da je riječ o troškovima koji su već načinjeni u ovoj godini. Dodao je da su smanjene subvencije za javni prijevoz, ali da su ta sredstva preusmjerena za poslovanje preduzeća GRAS.

Rekao je i da TV SA neće dobiti 100.000 KM za obnavljanje opreme, jer su i tu načinjene uštede

Također, ovim izmjenama je planirana pozicija Fond podrške privredi, zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, u iznosu od 20 miliona maraka.

„Planirane su i pozicije u Budžetu 'Ostala domaća pozajmljivanja' i 'Sufinansiranje kreditno-garantnog fonda za podršku malim i srednjim preduzećima' u iznosu od 7,9 miliona KM. Osim ovih pozicija zadržane su i ostale pozicije na Ministarstvu privrede koje podrazumijevaju pomoć privredi - podsticaj poljoprivredi, podsticaj razvoju male privrede, zapošljavanje mladih, podrška razvoju IT industrije i ostali transferi iz oblasti industrije“, pojasnio je Halebić.

A kako je obrazloženo u materijalu, unutar Računa prihoda poduzete su izmjene u odnosu na Budžet KS za ovu godinu na gotovo svim vrstama prihoda.

U povećane neporezne prihode uvrštena su razgraničena sredstva iz 2019. u 2020. godinu, a koja se odnose na namjenske prihode, transfere, donacije, primitke i kredite, utvrđena u skladu sa Izvještajem o popisu sredstava i potraživanja budžetskih korisnika koji su u evidenciji Jedinstvenog računa Trezora KS na dan 31.12.2019. godine u iznosu od 132.249.806 KM, a što nije bilo poznato prilikom izrade i donošenja prvobitnog Budžeta za ovu godinu.

Uvrštena su i sredstva koja su ostvarena, a nisu planirana, te su u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta KS za ovu godinu imala tretman unosa u Budžet - unos vlastitih prihoda, unos transfera i unos donacija u prvom kvartalu ove godine, a sve do donošenja pomenutih izmjena i dopuna.

U povećane tekuće transfere uvršteni su očekivani tekući transfer Federacije – podrška nižim nivoima vlasti iz sredstava MMF-a i očekivani tekući transfer Federacije iz paketa makro-finansijske pomoći Europske unije koji predstavljaju finansijsku potporu za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, a koji prvobitno nisu bili predviđeni Budžetom KS za ovu godinu.

Ovim izmjenama predviđena su i smanjenja prihoda od administrativnih i sudskih taksi, prihoda od općekorisnih funkcija šuma te prenamjena namjenskih prihoda, kao posljedica primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu Sarajevo koji je u fazi donošenja na ovoj sjednici, zbog pandemije koronavirusa.

Pored svega navedenog, ove izmjene obuhvataju smanjenje prihoda od indirektnih poreza, smanjenje planiranih prihoda od obavljanja osnovne djelatnosti (MUP KS, Ministarstvo obrazovanja KS i JU „Djeca Sarajeva“), smanjenje planiranih prihoda od obavljanja osnovne djelatnosti UNSA i smanjenje prihoda od novčanih kazni.

Tekuća rezerva iznosi 2.000.000 KM. Na poziciji tekuće rezerve planirana su i sredstva za provedbu Zakona o izvršnom postupku tj. polovina od 0,3% ukupno planiranih prihoda u Budžetu koja se odnosi na troškove izvršnog postupka i kamate, dok je druga polovina od 0,3% ukupno planiranih prihoda u Budžetu za isplatu glavnice planirana na poziciji Akumulirani deficit iz prethodnih godina.

Osim navedenog, unutar tekuće rezerve planirana su minimalna redovna sredstva utvrđena Zakonom o izvršavanju Budžeta KS za ovu godinu.

Akumulirani deficit iz prethodnih godina je planiran u iznosu od 1.850.000 KM iz izvora domaćeg kreditnog zaduženja. U ovom iznosu planirana je polovina sredstava od 0,3% ukupno planiranih prihoda u Budžetu za provedbu Zakona o izvršnom postupku.

Plaće i naknade troškova zaposlenih su ovim izmjenama umanjene za 4% u odnosu na prvobitni Budžet. Pozicije Bruto plaće i naknade plaća i Doprinosi poslodavca planirani su u skladu sa propisanom osnovicom, koeficijentima i brojem zaposlenih koji se u aprilu nalaze u sistemu obračuna plaće u Ministarstvu finansija. Ove pozicije rashoda umanjene su za troškove planiranih prekovremenih sati, rada preko norme i drugih dodataka na plaću izuzev plaća i doprinosa MUP-a, Uprave policije i Kantonale uprave za civilnu zaštitu, zbog opravdanog obima posla u periodu pandemije.

Naknade troškova zaposlenih su u ovim izmjenama umanjene za 2% u odnosu na prvobitni Budžet. Pozicije Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti umanjeni su kod svih budžetskih korisnika do 10%.

Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge su u ovim izmjenama umanjene za 15% u odnosu na prvobitni Budžet. Pozicije Putni troškovi umanjene su kod svih budžetskih korisnika, osim za dio koji je već izvršen u prvom kvartalu, kao i kod onih resora kod kojih je zbog značajnih kapitalnih projekata potrebno planirati minimalan iznos.

S obzirom da veliki broj ustanova, prije svega obrazovnih institucija, nema uobičajene izdatke za energiju, komunalne usluge, nabavku materijala, goriva i tekućeg održavanja, pozicije Izdaci za energiju, Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, Nabavka materijala i sitnog inventara, Izdaci za usluge prevoza i goriva, Izdaci za tekuće održavanje, su umanjene za određeni procentualni iznos linearno.

Pozicije Ugovorene i druge posebne usluge umanjene su u dijelu komisija, ugovora o djelu i slično.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi su u ovim izmjenama umanjene za 24% u odnosu na prvobitni Budžet.

Pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, iako planirana u iznosu neznatnih sredstava, ova pozicija umanjena je za one transfere koji nisu prioritet.

Pozicija Tekući transferi pojedincima koja u najvećoj mjeri obuhvata izdvajanja za boračku populaciju i socijalnu zaštitu umanjena je na nivo proračuna potrebe do kraja godine na osnovu dosadašnjeg izvršenja.

Pozicija Tekući transferi neprofitnim organizacijama umanjena je kod transfera udruženjima, vjerskim zajednicama, u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja, u oblasti kulture i sporta, mjera zaštite okoliša, komunalne potrošnje i slično.

Finansiranje političkih stranaka i parlamentarnih grupa je umanjeno za 50%.

Umanjena sredstva tekućih transfera djelimično su nadoknađena iz sredstava paketa makro-finansijske pomoći EU i iz sredstava MMF-a.

Pored toga, 20.000.000 KM je usmjereno u Fond podrške privredi, zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.

Pozicije Subvencije javnim preduzećima umanjene su do iznosa koji je nephodno obezbjediti za podršku javnim preduzećima u periodu umanjenog ubiranja vlastitih prihoda javnih preduzeća izazvanih pandemijom COVID19.

Umanjene su subvencije za javni prevoz i subvencije iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje, uz napomenu da su sredstva obezbijeđena dijelom iz iz sredstava paketa makro-finansijske pomoći Europske unije.

Kapitalni transferi su u ovim izmjenama umanjeni za 53% u odnosu na prvobitni Budžet, zbog toga su određeni kapitalni projekti preusmjereni na finansiranje iz kreditnog zaduženja.

Pozicije Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, Kapitalni transferi pojedincima, Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama i Kapitalni transferi javnim preduzećima umanjene su u značajnom iznosu u odnosu na prvobitno planirani Budžet za ovu godinu, osim na pozicijama na kojima se već realizovalo izvršenje pozicije u prvom kvartalu ove godine, kao i one pozicije čija nerealizacija će prouzrokovati troškove penala i dr. obaveze.

Umanjeni su Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama za projekte energetske efikasnosti i stambenog razvoja, uz napomenu da su sredstva obezbijeđena dijelom iz sredstava paketa makro-finansijske pomoći EU.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava su umanjene za 27% u odnosu na prvobitni Budžet. Pozicije Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada, Nabavka građevina, Nabavka opreme i Rekonstrukcija i investiciono održavanje umanjene su u značajnom iznosu u odnosu na prvobitno planirani Budžet KS za ovu godinu, osim na pozicijama na kojima se već realizovalo izvršenje pozicije u prvom kvartalu iste godine, kao i one pozicije čija nerealizacija će prouzrokovati troškove penala i dr. obaveze.

Direkciji za robne rezerve je na poziciji Nabavka robne rezerve dodijeljen iznos od 5.000.000 KM koji će biti doznačen iz sredstava paketa makro-finansijske pomoći EU.

Budući da je Vlada Kantona Sarajevo na Petoj vanrednoj sjednici donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo omogućene su pravnim i fizičkim licima pravovremene informacije o načinu uplate donacija koje će se namjenski trošiti za spriječavanje...