Povratnici u RS mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu, pod uslovima propisanim nedavno izmijenjenim Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je, nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, zaprimilo više upita od demobiliziranih branilaca povratnika u Republiku Srpsku o ostvarivanju prava na novčanu egzistencijalnu naknadu.

S tim u vezi, iz ovog resornog ministarstva ističu da su izmjenama i dopunama navedenog zakona definisani i uvjeti, način i visina prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca do navršavanja 57 godina života.

“Članom 64a. Zakona propisano je da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branilac do navršavanja 57. godine života, pod uvjetom da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu dana, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, ukoliko ima prebivalište/boravište na području Kantona i ako ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine, odnosno da mu ukupan iznos prihoda ne prelazi iznos od 174,03 KM mjesečno”, objašnjavaju iz Ministarstva.

Dodaju i kako je ovo ministarstvo Instrukcijom o načinu izvršenja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca predvidjelo obavezu podnosilaca zahtjeva da dostave uvjerenje o kretanju, u cilju dokaza prijave prebivališta/boravišta istih na području Kantona Sarajevo.

“Imajući u vidu potrebu da se riješi pitanje povratnika branitelja mlađih od 57 godina, Ministarstvo je sačinilo Instrukciju o dopunama Instrukcije o načinu izvršenja upravnih i stručnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca kojom je, između ostalog, propisanlo da: "Povratnici u Republiku Srpsku mogu ostvariti pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu pod uvjetom da su imali boravak na području Kantona Sarajevo prije povratka u prijeratno mjesto prebivališta, uz ispunjavanje uvjeta propisanih članom 64a. Zakona, a zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se općinskoj službi za boračko-invalidsku zaštitu u kojoj su imali prijavljen boravak. Nakon navršavanja 57 godina života korisnik može eventualno ostvariti pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu u skladu sa članom 23. stav 2. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica”, objašnjavaju iz Ministarstva za boračka pitanja KS.