Ministarstvo za boračka pitanja KS: Počinje isplata egzistencijalnih naknada za septembar, kao i pripadajućih retroaktivnih naknada

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dalo je nalog za isplatu egzistencijalnih naknada za mjesec septembar. Očekuje se da će sredstva bankama biti uplaćena danas, (petak), 16. oktobra 2020. godine, a da će ih korisnici na računima imati u narednim danima, zavisno od brzine rasknjižavanja u bankama.

U obračun za septembar uključeno je 2.627 lica, na osnovu unesenih aplikacija za isplatu u općinama KS. Za septembar će na ime egzistencijalne naknade biti isplaćeno 562.935 KM. Takođe, korisnicima kojima je ovo pravo priznato i za ranije mjesece, a koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim obračunima, sada će retroaktivno dobiti pripadajuću naknadu u ukupnom iznosu od 128.465 KM, tako da će Ministarstvo sveukupno za ovu namjenu izdvojiti 691.400 KM.

Najveća naknada biće isplaćena u iznosu od 275 KM - za 55 mjeseci učešća u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, a najmanji 60 KM - za 12 mjeseci učešća. Najviše obuhvaćenih korisnika, njih 662, živi na području općine Novi Grad.

Iz Ministarstva za boračka pitanja KS ističu da, obzirom na veliki broj podnesenih zahtjeva i samu proceduru obrade, još uvijek isplatom nisu obuhvaćeni svi korisnici kojima je priznato ovo pravo, te će i oni biti obuhvaćeni narednim obračunima, kroz redovnu i retroaktivnu isplatu u skladu sa izdatim rješenjima.

Takođe, obzirom da je riječ o početku primjene ostvarivanja ovog prava i velikom broju pristiglih zahtjeva, iz Ministarstva skreću pažnju na moguće greške u obradi aplikacija, te pozivaju korisnike koji utvrde grešku u isplati , npr. netačan iznos ili isplatu naknade samo za tekući mjesec, bez retroaktivnog iznosa, da se jave u nadležnu općinsku službu za boračko-invalidsku zaštitu, kako bi greška bila otklonjena do narednog obračuna.