Ministar Grabovica: Apelujemo na poslodavce da primjenjuju Uredbu o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica

Iz Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo obavještavaju javnost da im neprekidno pristižu zahtjevi za tumačenje Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama KS, Gradu Sarajevo i općinama koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo.

Većina ovih zahtjeva, kako navode, sadrže zahtjeve za izuzeće od primjene odredbi Uredbe, te zbog toga poručuje sljedeće:

- Stavom (1) člana 1. predmetne Uredbe jasno je propisano da jedinstvene kriterije i pravila za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica primjenjuju kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije, Grad Sarajevo, općine u Kantonu Sarajevo, kao i sva pravna lica, čiji je osnivač Kanton, Grad Sarajevo ili općina u Kantonu Sarajevo, odnosno ukoliko se finansiraju iz budžeta sa učešćem od najmanje 25 posto.

Iz navedenog proizilazi da se ova Uredba primjenjuje prilikom odabira kandidata za zapošljavanje u pomenutim subjektima u svim oblastima.

Također su istakli kako Uredba nije u koliziji sa primjenom: Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, Zakona o radu Federacije BiH, Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo, Zakona o srednjem odgoju i obrazovanju, Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Uredbom o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada i Općine, te privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala, te drugim propisima kojima se uređuju radni odnosi.

Napominju da je primjena kriterija za vrednovanje po ovoj Uredbi započela nakon bodovanja po osnovu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta za zapošljavanje na radno mjesto, nakon kompletno provedene procedure uključujući i intervju, te ona ni na koji način ne ometa ispunjavanje procedura zapošljavanja propisanih zakonima i drugim propisima kojima se uređuju radni odnosi.

I u ranijim sadržajima svih zakona koji regulišu boračko-invalidsku zaštitu, kako federalnog, tako i kantonalnog, postojala je obaveza prioritetnog zapošljavanja pripadnika ove populacije, samo je ovom Uredbom Vlada Kantona Sarajevo konačno konkretno uredila jedinstvene kriterije i pravila za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica. Upravo zbog činjenice, kako je zapošljavanje pripadnika boračke populacije i njihove djece, posebno djece šehida i poginulih, umrlih i nestalih branilaca po mišljenju resornog ministarstva nesporan javni interes, pogotovo u situaciji kada se ta djeca zapošljavaju samo pod uvjetom da su ispunila sve opće i posebne uvjete za zapošljavanje na radno mjesto po raspisanom konkursu.

Iz Ministarstva za boračka pitanja, ovom prilikom, naglašavaju da je ova njihova inicijativa, kao i Koordinacije boračkih udruženja na nivou FBiH, upućena i premijeru Vlade Federacije BiH, s ciljem njenog donošenja na nivou Federacije sa obavezom njenog usklađivanja sa svim kantonima.

„Podsjećaju da je na časnom i slavnom putu borbe za slobodu Sarajeva 6.585 branitelja pripadnika Armije RBiH i policije - nadležnog organa unutrašnjih poslova, te HVO-a ugradilo svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Primjenjujući odredbe ove Uredbe imamo priliku da konkretno djelujemo i na taj način odamo dužno poštovanje svim šehidima, poginulim i umrlim braniteljima Oružanih snaga RBiH“, poručili su iz Ministarstva za boračka pitanja KS.